report_category

  • השכלה גבוהה - סטודנטים

    פרק זה הוא המפורט ביותר בדו"ח, והוא עוסק בסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח במוסדות ההשכלה הגבוהה בכל שלושת התארים. הפרק עומד על מגוון נושאים כמו שינויים במספר הסטודנטים בתחום מדעי הרוח, מוסדות הלימוד, נתוני קבלה, שינויים בתחומי הלימוד ובדגשים, קורסים פופולריים ומשך זמן הלימודים. הנושאים השונים מוצגים הן בהשתנותם לאורך 25 השנים האחרונות הן במבט השוואתי בין הפקולטות למדעי הרוח לפקולטות אחרות ובין המוסדות השונים להשכלה גבוהה.

    מזהה מושג: 130
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

תואר ראשון

תואר שלישי

תואר שני