report_category

  • חינוך

    פרק זה עוסק במצבם של לימודי הרוח בבתי הספר התיכונים בישראל. מוצגים בו נתונים הן לגבי המורים שמלמדים את מקצועות הרוח בתיכונים, הן בנוגע לשעות ההוראה והן לגבי התלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות במדעי הרוח. לגבי המורים, נבדקו נתונים בנוגע להכשרת המורים למקצועות מדעי הרוח, למאפייני המורים בפועל ולשעות ההוראה של מקצועות מדעי הרוח בתיכונים. לגבי התלמידים, נבדקו בעיקר בחינות הבגרות המורחבות במקצועות השייכים למדעי הרוח.

     

    מזהה מושג: 129
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

הכשרת מורים למדעי הרוח והשתלבותם בהוראה

הוראת מדעי הרוח בתיכונים

בחינות הבגרות במדעי הרוח