report_category

 • השכלה גבוהה - סטודנטים

  פרק זה הוא המפורט ביותר בדו"ח, והוא עוסק בסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח במוסדות ההשכלה הגבוהה בכל שלושת התארים. הפרק עומד על מגוון נושאים כמו שינויים במספר הסטודנטים בתחום מדעי הרוח, מוסדות הלימוד, נתוני קבלה, שינויים בתחומי הלימוד ובדגשים, קורסים פופולריים ומשך זמן הלימודים. הנושאים השונים מוצגים הן בהשתנותם לאורך 25 השנים האחרונות הן במבט השוואתי בין הפקולטות למדעי הרוח לפקולטות אחרות ובין המוסדות השונים להשכלה גבוהה.

  מזהה מושג: 130
 • השכלה גבוהה - סגל ומחקר

  פרק זה עוסק בסגל האקדמי, מאפייניו והיחס המספרי בינו לבין הסטודנטים בתחום מדעי הרוח לאורך השנים. בתחום המחקר מתמקד הפרק בשאלות של מימון המחקר על ידי קרנות שונות ומימון תלמידי המחקר.

  מזהה מושג: 131
 • חינוך

  פרק זה עוסק במצבם של לימודי הרוח בבתי הספר התיכונים בישראל. מוצגים בו נתונים הן לגבי המורים שמלמדים את מקצועות הרוח בתיכונים, הן בנוגע לשעות ההוראה והן לגבי התלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות במדעי הרוח. לגבי המורים, נבדקו נתונים בנוגע להכשרת המורים למקצועות מדעי הרוח, למאפייני המורים בפועל ולשעות ההוראה של מקצועות מדעי הרוח בתיכונים. לגבי התלמידים, נבדקו בעיקר בחינות הבגרות המורחבות במקצועות השייכים למדעי הרוח.

   

  מזהה מושג: 129
 • הזירה הציבורית

  דו"ח זה מתבסס על תפיסה שלפיה יש לבחון את מצבם של מדעי הרוח בחברה לא רק דרך בחינת לימודי הרוח במערכת החינוך או בהשכלה הגבוהה, אלא בראייה רחבה הכוללת גם את תחומי התעסוקה והתרבות.

   

  מזהה מושג: 128
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

סגל

תעסוקה והכנסה

תואר שני

הכשרת מורים למדעי הרוח והשתלבותם בהוראה

תואר ראשון

תואר שלישי

הוראת מדעי הרוח בתיכונים

הוצאות על תחומי הרוח ונגישות לתרבות

בחינות הבגרות במדעי הרוח

מחקר

מימון והעסקת תלמידי מחקר