זכויות יוצרים למאמר

האתר וכל התכנים הכלולים, מובאים או מוצגים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המאמרים, המחקרים, הטקסטים, הצילומים, התמונות, התרשימים, סימני המסחר, הסמלים, הגרפיקה, הלוגואים והאיורים הכלולים או מוצגים בו, בחירתם ואופן שילובם, ועיצובו הכללי של האתר (להלן, במשותף - "החומרים") הינם קניינה של יד הנדיב ומרכז זלמן שזר או של צדדים הקשורים ליד הנדיב ומרכז זלמן שזר, ספקים של יד הנדיב ומרכז זלמן שזר, צדדים שהעניקו ליד הנדיב ומרכז זלמן שזר רישיונות לעשות שימוש בחומרים או צדדים אחרים שהרשו ליד הנדיב ומרכז זלמן שזר להשתמש בחומרים שלהם (לפי העניין) (כ"א להלן - "בעל זכויות"), והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות.אין למכור, להעניק רישיון, להפיץ, להעביר, לשנות, לתקן, לערוך, להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות או לנצל את האתר או את מי מהחומרים באופן כלשהו, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מיד הנדיב ומרכז זלמן שזר ומבעל הזכויות הרלבנטי. הנך מורשה לצפות, להדפיס או להוריד חומרים הכלולים, מובאים או מוצגים באתר זה, רק למטרות שימוש אישי, אינפורמטיבי ולא מסחרי, אך זאת בתנאי שתמיד תשמור בעינם ובמקומם את כל ההודעות, ההערות והסימונים לגבי זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות, הכלולים, מובאים או מוצגים באתר. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מזכויותיה של יד הנדיב ומרכז זלמן שזר או מזכויותיו של כל בעל זכויות, כל שימוש מורשה של האתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, של כל אחד מן החומרים, חייב להיות בהתאם להוראות כל דין רלבנטי.