מספר שעות ההוראה בחינוך ממלכתי-ערבי - ליבת מדעי הרוח לעומת שפה