ההוצאה השנתית לצריכה פרטית של משקי הבית בשוק המקומי בתחום הרוח