מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ביחס לכל חבר סגל בכיר בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות - תשע׳׳ג