מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני ביחס לכל חבר סגל בכיר בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות - תשע׳׳ג