שיעור הסטודנטים שלמדו בקורסים בתחום מדעי הרוח שלימדו חברי סגל זוטר מבין כלל הסטודנטים שלמדו בתחום מדעי הרוח - תשע׳׳ה