מספר חברי סגל זוטר ושיעורם מבין כלל מברי הסגל בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות - תשס׳׳ג-תשס׳׳ח-תשע׳׳ג