מספר חברי סגל זוטר ושיעורם מבין כלל חברי הסגל בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות - תשס׳׳ג-תשס׳׳ח-תשע׳׳ג