שיעור השינוי במספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון לעומת שיעור השינוי במספר חברי סגל בכיר לפי תחומים - תשנ׳׳ה-תשע׳׳ג