מספר הנבחנים בבחינות בגרות מורחבות מבין ילידי 1980 - לפי מגדר