מספר משלימי התארים בקרב הנבחנים בבחינות בגרות מורחבות בקרב ילידי 1980