מספר הסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות - לפי חלוקה מגדרית