הקרן הלאומית למדע - סכומי זכייה לפי תחומים ושיעור זכייה בתחום מדעי הרוח