מספר הסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח במכללות - לפי חלוקה מגדרית