אודות

אודות דוח מצב מדעי הרוח

דברי פתיחה

פרופסור מלכה רפפורט חובב, יו"ר הוועדה הקבועה של מל"ג-ות"ת למדעי הרוח

הדו"ח המוגש כאן הוא פרי יזמה של הוועדה הקבועה של מל"ג-ות"ת למדעי הרוח, שתפקידה לפקח על כלל היזמות של מל"ג-ות"ת בתחום מדעי הרוח ולייעץ בהתוויית מדיניות אשר תקדם את התחום ותבטיח את שגשוגו. כבר בראשית דרכה נוכחה הוועדה לדעת שבתחום מדעי הרוח חסר מסד נתונים מקיף ועדכני שניתן לקבל ממנו תמונה ברורה על מצבם של מדעי הרוח, ושעל בסיסו ניתן לקבוע מדיניות ולהמליץ על דרכי פעולה.

הדו"ח משקף את עמדת הוועדה, שדרושה ראייה כוללנית של התחום ולא ניתן להבטיח איתנות בת-קיימה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה במנותק מהנעשה בזירות אחרות. לכן, הדו"ח כולל נתונים על מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בהוראה ובמחקר – כולל במכללות האקדמיות ובמכללות להוראה - בחינוך העל-יסודי ובזירה הציבורית. הדו"ח מבוסס על נתונים קיימים בשילוב כמה עיבודים חדשים שנעשו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במשרד החינוך ובמועצה להשכלה גבוהה, וכן על נתונים שנאספו מהאוניברסיטאות.

מטרת יזמה זו אינה רק להעמיד לרשות קובעי מדיניות נתונים חיוניים עדכניים, אלא גם להצביע על מגמות לאורך זמן ולהציג השוואות לתחומי דעת אחרים ולמגמות דומות בעולם. מלאכת איסוף הנתונים מרובה, ואנו נמצאים רק בראשית הדרך. אנו תקווה שדו"ח זה יהיה הראשון מבין דו"חות תקופתיים שירחיבו את היקף הנתונים הכלולים בהם, בייחוד בכל הקשור לזירה הציבורית, כולל מוסדות תרבות ונתונים בתחום התעסוקה, וכן בהשוואה לממצאים בין-לאומיים בכל התחומים. חשוב לציין שאין בנתונים אלו הסברים לתופעות המתועדות, אין בהם המלצות לפעולה ואין בדו"ח נקיטת עמדה בנוגע למסקנות המתבקשות הנובעות מהממצאים.

תודתנו נתונה לצוות המסור המופקד על מלאכת איסוף הנתונים, עיבודם, ניתוחם והצגתם: ד"ר יוכי פישר וד"ר אדם קלין אורון ממכון ון ליר בירושלים. תודה לפרופסור גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים, על תמיכתו והסכמתו להפנות ממשאבי המכון להכנת הדו"ח. תודה מקרב לב לד"ר אשר רגן מיד הנדיב, אשר סייע בכל היבט של הפקת דו"ח זה. ברצוננו להודות גם למתן אפיק וליוני אריה על עבודה מקצועית וחרוצה בעיבוד הנתונים.

תודה רבה לדוד מעגן, לדוד לנדאו ולעדנאן מנסור מהלשכה המרכזית לסטטסטיקה, לנחום בלס ממרכז טאוב, לישראל רסולי ממשרד החינוך ולארי סטון, ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר במועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב. תודה מיוחדת למיכל אופיר, מרכזת תחום תכנון ומידע במועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב, על מחשבה משותפת ועבודה מסורה.

ברצוננו להודות גם לשותפינו במוסדות להשכלה גבוהה על שיתוף הפעולה באיסוף נתונים בתוך המוסדות: תודה בעיקר לפרופ' דרור ורמן ולרחל פנחסי מהאוניברסיטה העברית, לרקפת אקרמן מאוניברסיטת תל אביב, לפרופ' סילביה אדלר מאוניברסיטת בר-אילן, לשרון אורנשטיין-שחק מאוניברסיטת חיפה, לרחל דמרי מאוניברסיטת בן-גוריון ולנאוה סגל-ליכטנשטיין מהאוניברסיטה

הפתוחה - ולכל מי שסייעו בידם.

אנו אסירי תודה לקרן יד הנדיב, לוועד ראשי האוניברסיטאות ולמכון ון ליר בירושלים, על התמיכה הכספית בהכנת הדו"ח.

תקוותינו שדו"ח זה יתרום לאיכות השיח של קהיליית קובעי מדיניות במדעי הרוח וליכולתה לערוך דיוני עומק על מצבם וחיוניותם של מדעי הרוח בארץ.

 

פרופסור יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה גבוהה

פריחתם של מדעי הרוח היא נכס חיוני לחברה הישראלית. קיומם של חיים אזרחיים ותרבותיים תוססים דורש ציבור משכיל בעל אופקי תרבות רחבים והיכרות מעמיקה עם ההיסטוריה והזהות הלאומית לצד היכרות עם שפות ותרבויות זרות. בכל שנה בוגרי הפקולטות למדעי הרוח, שלמדו ספרות, אמנות, היסטוריה, מוזיקה, פילוסופיה ותחומי דעת נוספים, מעשירים את חיי החברה בישראל בדרכים שונות בתור יוצרים, חוקרים, מורים, אנשי עסקים, עובדים במגזר הציבורי וצרכני תרבות. אזרחים בעלי השכלה רחבה חיוניים לחברה לשם ניהול דיון ציבורי מעמיק על אודות האתגרים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים הניצבים בפנינו. השכלה כזו נרכשת בלימודי הרוח בבתי הספר ובפקולטות למדעי הרוח. המחקר בתחום מדעי הרוח מרתק, חדשני ומעורר

השראה, וההוראה בתחום זה פותחת אפיקים חדשים לכלל אוכלוסיית הסטודנטים. השילוב בין טכנולוגיות חדשות העומדות לרשות החוקרים ובין נקודות מבט חדשות על שאלות קלאסיות פותח אופקים חדשניים למחקר תוסס, חיוני ורלוונטי לחיינו.

אחד מיעדי תכנית החומש המתגבשת על ידי ות"ת הוא קידומם והבטחת המשך שגשוגם של המחקר וההוראה במדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בד בבד עם הנגשתם לציבורים גדולים והולכים והעמקת תרומתם למרחב הציבורי בישראל. ועדת ההיגוי הקבועה של מל"ג-ות"ת, שהוקמה ב-2014, ופקדת על קידום שיח מתמיד בין הגורמים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים בהשכלה הגבוהה בארץ וכן על המלצות לדרכי פעולה. לשם כך החליטה הוועדה להכין דו"ח ראשון מסוגו על מצבם של מדעי הרוח בארץ - באוניברסיטאות, במכללות, במערכת החינוך ובמרחב הציבורי.

אחת התובנות המרכזיות של הוועדה היא שהמחקר וההוראה בתחום מדעי הרוח משפיעים על תחומים נרחבים של החיים במדינת ישראל, ומנגד, מושפעים ממגמות תרבותיות וחינוכיות. כמו כן, הם קשורים קשר הדוק לפעילות תרבותית הנסמכת על קיומו של קהל משכיל, ונראה כי שיפור ארוך טווח במעמדם של מדעי הרוח בארץ יוכל לבוא רק עם פעילות מתואמת של קהילת מדעי הרוח

במובנה הרחב ביותר - מוסדות חינוך ותרבות, גופי תקשורת, הוצאות לאור והמגזר הציבורי והעסקי. הדו"ח מכיל נתונים הנוגעים לכל הגורמים האלה ואמור לעזור בגיבוש קהילה המנהלת דיונים רבי-חשיבות על סמך בסיס נתונים רחב אל מול האתגרים הניצבים לפתחו של תחום זה.

 

העושים במלאכה

דוח מצב מדעי הרוח 2016 נכתב בידי ד"ר יוכי פישר וד"ר אדם קלין אורון, מכון ון ליר בירושלים.

 

הוועדה הקבועה של מל"ג-ות"ת למדעי הרוח:

יו"ר: פרופ' מלכה רפפורט חובב.

חברים: פרופ' לאה בם, פרופ' אורציון ברתנא, פרופ' מחמוד גנאים, פרופ' אורה לימור, פרופ' גבריאל מוצקין, פרופ' דניאל סטטמן, פרופ' שמואל פיינר, ד"ר אשר רגן, פרופ' אביגדור שנאן.

צוות היגוי דו"ח מדעי הרוח: פרופ' גבריאל מוצקין, פרופ' דניאל סטטמן, פרופ' שמואל פיינר, ד"ר יוכי פישר, ד"ר אדם קלין אורון, ד"ר אשר רגן, פרופ' מלכה רפפורט חובב.

עיבוד נתונים: מתן אפיק, יוני אריה.

עיצוב גרפי: אנטונינה ג'ולי.

אינפוגרפיקה: רוני לוית.

עריכת לשון: רונית רוזנטל.