Homepage

מהו ההסבר לתופעת המלחמה לכל אורך ההיסטוריה, והאם המלחמה נעלמת בעולם המפותח? 

באמצע המאה התשע עשרה, החלו יהודים מצפון מרוקו להגר לוונצואלה. תופעה זו מספקת זווית חדשה גם להבנת ההגירה המרוקאית לישראל.

כאשר דמויות באופרה מדברות זו עם זו, הן עושות זאת באמצעות שירה. אבל מה קורה כשהן מחליטות לשיר?